چهارشنبه, 9 آذر 1401
یافته های تحقیقاتی

فرم عناوین یافته قابل ترویج منتج از گزارشات نهایی سال های 95 تا 96

شماره فروست

مجری مسئول/ مجری

عنوان گزارش نهایی

عنوان یافته ترویجی

ردیف

52032

محسن خدادادی

معرفی بهترین سن نشاء پیاز جهت افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام پیاز روزکوتاه  در مناطق جنوبی کشور

معرفی بهترین سن نشاء پیاز جهت افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام پیاز روزکوتاه  در مناطق جنوبی کشور

1.

52524

محسن خدادادی

اصلاح پیاز قرمز ری از نظر زودرسی و کاهش قطر گردن سوخ

با استفاده از روشهای مرسوم

معرفی جمعیت پیشرفته قرمز ری که  دارای صفت زود رسی است

2.

53087

محسن خدادادی

بررسي اثرات اندازه آنیون­ست بر رشد رویشی، بولتینگ
و عملکرد ارقام روزکوتاه پیاز در استان­های جنوبی

 

تعیین بهترین اندازه آنیون­ست بر رشد رویشی، بولتینگ
و عملکرد ارقام روزکوتاه پیاز در استان­های جنوبی

3.

52952

 

محمد رضا ایمانی

تهیه لاین های با خصوصیات کمی و کیفی مطلوب با روش انتخاب انفرادی در چند توده کاهو

"زمان گلدهی در ژنوتیپ های کاهو متفاوت است"

 

4.

52959

محمد رضا ایمانی

بررسی و مقایسه لاین های امید بخش کاهو با رقم مورد کشت در منطقه کرج در شرایط زارعین

"ارقام ایرانی تولیدی از توده های بومی  قابل رقابت با ارقام خارجی است"

5.

 

 

 

تاریخ فروست

شماره فروست

شماره مصوب پروژه

مجری مسئول/ مجری

عنوان گزارش نهایی

عنوان یافته ترویجی

ردیف

31/4/96

52100

93129-03-03-2

محمد رضا ایمانی

بررسی ژنتیک زمان گلدهی در کاهو

"زمان گلدهی در کاهو با افزایش دما تسریع می گردد"

6.

3/12/95

51262

94149-03-03-2

رامین حاجیان فر

ارزیابی لاین هاي اميد بخش بادمجان نسبت به بيماریهاي پژمردگی قارچی فوزاریومی و ورتيسليومی

انتخاب لاین های مقاوم و متحمل بادمجان نسبت به بیماریهای پژمردگی های قارچی شایع

7.

28/12/96

53292

94163-03-03-0 

رامین حاجیان فر

ارزیابی مقاومت کلون های امید بخش سیب زمینی نسبت به بیماریهای رایزوکتونیا و لکه برگی آلترناریایی

تعیین ارقام و کلون های مقاوم سیب زمینی نسبت به بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه رایزوکتونیا

8.

28/12/96

53292

94163-03-03-0 

رامین حاجیان فر

ارزیابی مقاومت کلون های امید بخش سیب زمینی نسبت به بیماریهای رایزوکتونیا و لکه برگی آلترناریایی

 

تعیین ارقام و کلون های مقاوم سیب زمینی نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی

9.

4/96

51981

 

پروژه های معرفی رقم

 

رامین حاجیان فر

معرفی رقم جاوید سیب زمینی به عنوان رقم مقاوم به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی

و نیمه مقاوم به رایزوکتونیا و اسکب

 

تعیین رقم جاوید سیب زمینی به عنوان رقم مقاوم به بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی

 و نیمه مقاوم به رایزوکتونیا و اسکب

10.

 

۴۷۲۱۸

 

 محمد رضا ناروئی راد            

معرفی کشت خربزه سفیدک در سیستان

کشت خربزه سفیدک در سیستان

11.

1396

52529

013-0000-08-100000-109-2    

مهدی آقابیگی            

معرفی علف کش مناسب در کنترل علف های هرز سیر

علف کش مناسب در کنترل علف های هرز سیر

12.

1396

53004

91006-03-38-2    

علی فرهادی             

بهبود و اصلاح توده بومی گرمک اصفهان

بهبود و اصلاح توده بومی گرمک اصفهان

13.

1396

53035

46934

علی فرهادی             

ارزیابی پایه­های پیوندی کدوئیان نسبت به شرایط شوری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول خیار

ارزیابی پایه­های پیوندی کدوئیان نسبت به شرایط شوری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول خیار

14.

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0