چهارشنبه, 9 آذر 1401
اعضای هیات علمی

گروه پژوهشي ژنتیک و به­نژادي سبزي و صيفي

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

گروه پژوهشی ژنتیک و به­نژادي

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

محمدرضا ایمانی

اصلاح نباتات

 ژنتیک بیومتری

مربي پژوهش،  دکتری

17

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

2

محمدرضا نارویی راد

اصلاح نباتات

 ژنتیک بیومتری

استادیار، دكتري

12

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

3

رامین رافضی

اصلاح نباتات

مربی پژوهش، فوق‌لیسانس

7

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

4

ناهید آملی

باغبانی

استادیار، دكتري

18

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

5

عالم خومرام

اصلاح نباتات

مربي پژوهش،  دانشجوی دکتری

13

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

6

ناصر ظریفی نیا

فیزیولوژی گیاهی

استادیار، دكتري

17

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

 

- گروه پژوهشي فناوری و مدیریت توليد

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

گروه پژوهشی فناوری و مدیریت توليد

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

عبدالستار دارابی

کشاورزی، باغبانی

استادیار، دكتري

17

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

2

علیرضا سبحانی

کشاورزی، زراعت

استادیار، دكتري

17

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

3

مشهید هناره

کشاورزی، باغبانی

مربي پژوهش، دکتری

19

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

4

علی فرهادی

باغبانی،  سبزی­کاری

استادیار، دكتري

19

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

5

سید حسن موسوی

کشاورزی، باغبانی

محقق، دکتری

14

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

6

علی کاخکی

باغبانی،  سبزی­کاری

محقق، فوق لیسانس

10

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

 

گروه پژوهشي فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك تحصيلي و مرتبه و پایه علمي

نوع همکاری

محل خدمت فعلی

گروه پژوهشی فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

 

تمام وقت

پاره وقت

 

رشته و گرایش

مرتبه

پایه

 

1

محسن خدادادی

کشاورزی، باغبانی

دانشیار، دكتري

23

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

2

داریوش شهریاری

کشاورزی بیماری شناسی گیاهی

استادیار، دكتري

 

23

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

3

شهین زمردی

علوم صنایع غذایی

استادیار، دكتري

21

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

4

شهریار عسگری

کشاورزی، آفت شناسی گیاهی

استادیار، دكتري

 

16

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

5

محسن سیلسپور

کشاورزی، خاکشناسی

استادیار، دكتري

22

*

 

پژوهشکده سبزي و صيفي

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0