Monday, October 3, 2022
  • time : 23:55:5
  • Date : Tue Jun 21, 2022
  • item visited : 35
  • news code : 167179
بازدید آقای دكتر خدادادی و تیم همراه از پروژه های تحقیقاتی سیر در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

روز دوشنبه مورخ 1401/3/30، آقای دکتر محسن خدادادی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی به همراه آقایان دکتر ایمانی و دکتر آقابیگی از سه پروژه تحقیقاتی سیر شامل آزمایش های مقدماتی، سازگاری و پیشرفته ژنوتیپ های سیر که در ایستگاه اکباتان در سطحی حدود دو هکتار کشت شده بود، بازدید نمودند. در این بازدید مسائل فنی مرتبط با نمونه برداری و ثبت صفات و نیز آزمایشات DUS بحث شد. سپس با معاون پژوهشی مرکز، آقای دکتر قدمی، راجع  به تحقیقات سیر و رفع مشکلات اجرایی و نیز تغییر کمیته منتخب محقق مربوطه، آقای دکتر عالم خو مرام مذاکره شد.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.3.0
    V6.0.3.0