• ساعت : ۱۲:۱۷:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 
برگزاری جلسه كار گروه فرعی جهش تولید در محصولات گلخانه ای

دومین جلسه کار گروه فرعی جهش تولید در محصولات گلخانه ای در روز سه شنبه مورخ 99/3/27 در سالن گلبرگ موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار شد. در این جلسه نماینده دفتر امور گلخانه ها ، سرکار خانم دکتر حبشی، حضوری شرکت نمودندو نمایندگان موسسات تحقیقاتی و بخش خصوصی بصورت وبینار در جلسه شرکت کردند. در این جلسه، آقای دکتر خدادادی، آقای دکتر خدادادی رییس پژوهشکده سبزی و صیفی به موضوع جمع بندی دستورالعمل ها و یافته ها و نتایج پروژه های هر دستگاه و سپس عملیاتی نمودن پروژه های هر موسسه و یا دستگاه برای اجرا در استانهای مختلف تاکید کردند. سپس سرکار خانم دکتر حبشی نیز پروژه هایی که دستگاه ها باید تهیه نذکر نمودند. . در ادامه نمایندگان دستگاه ها به بیان نظرات خود پرداختند. پیشنهاد اعضا ، برگزاری جلسات بصورت حضوری بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0